ŽIVOTOPIS

Zdravím Vás!

Ďakujem za Váš záujem, ktorý si vysoko vážim!

Verím, že s troškou pozornosti, pomoci, nezištnosti a bezprostrednosti môžeme pomôcť všetkým ľuďom v zložitej situácii a zmierniť ich každodenné trápenie a ťažkosti.

Z vlastnej skúsenosti viem, že ak máme koho ľúbiť, ak máme čo robiť a máme svoju víziu budúcnosti, dokážeme vymyslieť a uskutočniť veci, ktoré prispejú k priateľstvu a dobrej vôli.

Po 23 rokoch pôsobenia v dunajskostredskej nemocnici ako lekár, z ktorých som 11 rokov ako člen vedenia nemocnice zodpovedal za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v regióne DunajskejStredy, som vo veku 51 rokov začal hľadal nové výzvy, lebo som chcel urobiť niečo v prospech miestnej komunity aj v iných oblastiach života a pokúsil som sa podieľať sa činnosti samosprávy v duchu občianskej spolupráce.

Mojim prvoradým cieľom nemohlo byť nič iné ako nerušený rozvoj nášho mesta. Mojim cieľom a zámerom bolo, aby som našiel spoločný hlas a spoločné ciele s každým, kto chcel nezištne a bezprostredne urobiť niečo pre naše mesto, snažil som sa otvoriť dialóg a hľadať cesty, ktoré vedú k realizácii týchto cieľov.

Vychádzal som pri tom z vlastnej hierarchie hodnôt a využil svoje životné skúsenosti, odborné poznatky a sieť kontaktov, ktorými disponujem.

Už v tom čase som sa chcel stať členom samosprávy, ktorá pracuje spôsobom, ktorý dokáže občanov zjednocovať a nie rozdeľovať, ktorá je nositeľom vysokých morálnych hodnôt a garantom vysokej profesionálnej úrovne. Chcel som vytvoriť stratégiu mesta, ktorá by mohla byť základným pilierom ďalšieho rozvoja jeho ducha, charakteru a atmosféry, aby sa tu, v Dunajskej Strede, cítili dobre všetci – starší aj mladší obyvatelia mesta vrátane našich detí.

Počas uplynulých štyroch rokov som sa dôkladne oboznámil s činnosťou samosprávy a jej agendou a získal som dostatočné skúsenosti, aby som  dokázal posúdiť, aké zmeny a opatrenia sú potrebné pre uskutočnenie mojej vízie.

Narodil som sa v Komárne, detské roky som strávil v Zlatnej na Ostrove a v roku 1982 som zmaturoval na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne. Keď som bol v roku 1985 prijatý na Lekársku fakultu Masarykovej univerzity v Brne, splnil sa mi veľký sen. V období medzi ukončením gymnaziálneho štúdia a začiatkom  vysokoškolského štúdia som niekoľko rokov pracoval vo Fakultnej nemocnici v Brne ako ošetrovateľ. V roku 1991 som nastúpil na Chirurgické oddelenie Nemocnice v Dunajskej Strede, kde som postupne získal kvalifikačné atestácie z chirurgie, úrazovej chirurgie a zdravotníckeho manažmentu.

Za svoju činnosť v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne som v roku 2013 dostal Pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja.

Myšlienka „činorodého humanizmu“ mi bola vždy blízka a preto som bol viac než 10 rokov členom Rotary Clubu v Győri. Za svoju činnosť v rámci klubu som v roku 2014 získal najvyššie ocenenie medzinárodnej organizácie Rotary International – Cenu Paula Harrisa.

Mám tri deti: dcéru Zsóku a synov Gergőa, ktorý po sebe zanechal večné tajomstvo, a Benceho, ktorý je v súčasnosti žiakom 7. ročníka ZŠ Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským.

Ako člen školskej rady a predseda rodičovského združenia v spoluprácu s učiteľským zborom pomáham zabezpečovať nerušený chod školy a rozvoj našich detí. Pred tromi rokmi som inicioval založenie programu „Kultúrou pre školu“, ktorého cieľom bolo, aby všetci, ktorí sa podieľajú na realizácii ušľachtilého cieľa, mohli zažiť hodnotný kultúrny zážitok.